Ua

+380 (56) 733 43 55
+380 (50) 480 35 49
+380 (67) 611 59 96

 

Осіменіння всередині

Із відомих сьогодні трьох методів осіменіння свиней найкращий результат дає внутрішньоматкове осіменіння.

У сучасних умовах інтенсивного роз­витку свинарства на промисловій основі метод штучного осіменіння (ШО) став головним технологічним прийомом відтворення свинопоголів'я. На відміну від штучного за природного осіменіння необхідна більша кількість кнурів-плідників, що, своєю чергою, при­зводить до значного збільшення виробни­чих площ, потреби в кормах і серйозних затрат робочою часу, шо в підсумку веде до підвищення собівартості 1 кг свинини.

Відомо, що одним кнуром за природ­ного осіменіння впродовж року можна покрити 40-50 свиноматок й одержатине більше ніж 1 тис. поросят, тоді як за штучного методу спермою від цього кну­ра можна осіменити 800 свиноматок й одержати близько 10 тис. поросят. Таким чином, с можливість скоротити в понад 10 разів кількість малоцінних плідників з одночасним інтенсивнішим викорис­танням кнурів, перевірених за якістю потомства. При цьому вдасться досягти високої заплідненості й багатоплідності завдяки можливості оцінки якості сперми та постійного її поліпшення.

Нині штучне осіменіння свиноматок широко застосовують в усьому світі, однак ступінь його застосування в різних кра­їнах сильно варіює. Так, у Європі 2004 ріжу на штучне осіменіння припадало 80% усіх осіменінь. Щороку у світі прово­дять приблизно 19 млн осіменінь, з яких у 99% випадків використовують сперму кнурів, що зберігалася за температури +15...+20 С. Крім того, відомо, що 85% осіменінь проводять спермою, отрима­ною в той самий день, або ж осіменяють наступного дня.

Ефективність штучного осіменіння сви­номаток залежить від багатьох факторів: вибору оптимального часу, інтервалу між осіменіннями й овуляцією, якості сперми, способу її введення в статеві органи, дози сперми та кратності введення та, як не дивно, типу катетерів. Свині належать до тварин із матковим типом осіменіння (сперма вводиться безпосередньо в матку). Крім того, статева система свиноматок характеризується значною довжиною рогів матки, що зумовлює збільшення Об'єму спермодози.

Традиційно за штучного осіменіння свиноматок сперму вводять у каудаль­ну частину шийки матки одноразовими катетерами з різною товщиною головки, у результаті чого лише невелика кількість сперміїв досягає яйцепроводів. У цьому разі може спостерігатися підтікання спер­ми, особливо в ремонтних свинок (близько 20 мл сперми може витікати із зовнішніх статевих органів). Інколи у свиноматок під час введення катетера можлива поява сукровиці в його внутрішній частині та сильне занепокоєння тварини.

При штучному заплідненні спермою одного кнура можна запліднити 800 свиноматок і отримати близько 10 тис. поросят
При штучному заплідненні спермою одного кнура можна запліднити 800 свиноматок і отримати близько 10 тис. поросят

Переваги штучного осіменіння свиней

До переваг ШО свиней належать такі:

 • зниження кількості кнурів у стаді, а отже, економія місця та витрат на їх утримання;
 • можливість використовувати кнура з високою генетичною цінністю;
 • відсутність необхідності мати кнура в стаді, спермодози продаються в про­мислових масштабах;
 • можливість відтворювати більш гомо­генні групи тварин;
 • за наявності конкретного донора (кну­ра) - точність у генетичній оцінці;
 • значне зниження ризику захворю­вань, що передаються статевим шля­хом;
 • можливість використовувати тварин із різними фізичними характерис­тиками;
 • можливість одночасного осіменіння великої кількості тварин у стаді;
 • економія чао,' та сил персоналу.

Методи штучного осіменіння

На сьогоднішній день з успіхом засто­совують дві техніки штучного осіменіння свиней: традиційне ШО; постцервікальне (внутрішньоматкове).

Головний принцип традиційного ШО полягас у використанні катетера для штучного осіменіння. Катетери бувають багаторазові (застарілий тип) й одноразо­ві. Катетер для традиційного ШО вводять у статеві шляхи свиноматки до початку шийки матки, потім до нього приєдну­ють спермодозу, яка під тиском у ста­тевих шляхах свиноматки всмоктується, і катетер виймають. Катетери для бага­торазового застосування виробляються з иоліпіноуретану, а одноразові катетери з атравматичного пластику.

Постцервікальний метод осіменіння поки ще с нововведенням в Україні, але його успішно застосовують у Європі та США. У цій техніці застосовують різні типи катетерів, але в будь-якому разі це мас бути катетер, шо проходить через шийку матки, і сім'я потрапляє безпо­середньо в матку.

Зовнішній вигляд внутрішньоматкового катетера
Зовнішній вигляд внутрішньоматкового катетера

Найпростішим і найефективнішим вва­жається постцервікальний метод. Завдяки таким катетерам цей спосіб абсолютно безпечний і не вимагає спеціальних нави­чок. Ба більш, за той самий період часу оператору вдасться осіменити на 30% більше свиноматок, ніж «традиційним» методом.

Основні переваги постцервікального осіменіння порівняно з традиційним:

 • безпечна техніка ШО, яка за правиль­ного вибору катетера не пошкоджує матку та її слизову;
 • концентрація та об'єм сімейної дози на 50% менші, ніж за традиційного осіме­ніння, оскільки спермії вже доставлені до місця призначення;
 • зниження поголів'я кнурів - викорис­тання сімені кращих кнурів;
 • відсоток ефективно запліднених сви­номаток вищий, ніж за традиційного ШО;
 • постцервікальне осіменіння дозво­ляє уникнути деяких типових ділянок запалення піхви та шийки матки, які не дозволяють провести звичайне осіменіння за звичайною методу.

Штучне осіменіння тварин здійснюється в центрах осіменіння або безпосередньо у господарствах.

Етапи штучного осіменіння

Процес ШО складається з таких етапів:

 • визначення охоти у свиноматки;
 • забір сімені кнура;
 • аналіз якості сперми;
 • підготовка спермодоз;
 • осіменіння сви­номатки.

Перед підготов­кою сиермодози проводять аналіз якості сімені. Це необхідно для ефек­тивного осіменіння свиноматки. Оцінку якості сперматозої­дів проводять у лабо­раторії.

Візуальними пара­метрами є колір, запах й об'єм еяку­ляту. Потім мікро­скопічним мето­дом визначають рухливість сперміїв в еякуляті та вибра­ковують неякісний еякулят. Концентрацію сперміїв під­раховують у камері Бюркера або коло­риметрі. Далі харак­тер сімейної рідини визначають за фізи- ко-хімічними пара­метрами: відсотком аглютинації, морфологією (наявністю морфоаномалій), цілісністю акросом. Усе це необхідно для приготування якісної сиермодози.

Спермодозу готують із використанням спеціальних буферних розчинів — роз- бавників, які підтримують життєздатність і здатність до запліднення та рухливість сперматозоїдів. Розбавники для ШО, як правило, містять спеціальні антибіотики (пригнічують ріст мікрофлори, типової для сімейної рідини, але є повністю без­печними для тварини), а також поживні речовини для життєдіяльності клітин сперміїв.

Є кілька типів розбавників, призначе­них для розведення еякуляту та збері­гання сіменних доз протягом декількох годин або днів: розбавник для коротко­строковою зберігання сиермодози (3 дні), розбавник середньої тривалості зберігання сімені (5 днів), розбавник довготривалого зберігання (7 днів) і розбавники екстра- тривалого зберігання (12 днів, наприклад, для транспортування спермодоз для про­дажу) сімейної дози.

Також техніки штучного осіменіння все частіше використовують дезінфек­танти еякуляту кнура, які містять спеціально збалансовану формулу антибі­отиків. Дія дезінфектантів спрямована виключно на бактеріальне середовище еякуляту, для сперматозоїдів він абсо­лютно безпечний.

Уміле використання постцервікального методу осіменіння свиней гарантовано веде до поліпшення всього комплексу показників відтворення стада.

Magapor